Perspectief op School
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen

Lerend Netwerk Passend Onderwijs van Perspectief op School weer een groot succes!

Het Lerend Netwerk Passend Onderwijs is opgezet vanuit de behoefte van samenwerkingsverbanden (SWV’s) om een plek te hebben waar directeuren, bestuurders en kwaliteitsmedewerkers hun kennis en ervaringen kunnen delen en met elkaar kunnen leren. In oktober 2021 vonden er twee sessies plaats met het thema ‘Het meetbaar maken van de strategie uit het Ondersteuningsplan (OSP)’. Het waren twee succesvolle middagen waarin we met een mooie groep enthousiaste deelnemers actief in gesprek zijn gegaan over elkaars visie, uitdagingen en ook een start gemaakt hebben met de manier waarop deze uitdagingen omgezet kunnen worden in resultaten.

Het thema 
Het thema van de sessies was ‘Het meetbaar maken van de strategie uit het OSP.’ Uit het aantal deelnemers en de betrokkenheid van de aanwezigen bleek duidelijk de actualiteit van het onderwerp. Onder de deelnemers waren SWV’s die momenteel druk informatie aan het ophalen zijn rondom de speerpunten en doelstellingen voor het OSP dat 01 mei 2022 bij de Inspectie dient te worden opgeleverd. Ook waren er andere SWV’s die juist aangaven in het voortraject te zitten naar het nieuwe OSP van 2023. 

Het belang van een meetbare strategie 
Zoals Olof Craenen aangaf, is het meetbaar maken van je strategie uit je OSP cruciaal. Het vormt namelijk de concrete vertaling van de gezamenlijke koers van het SWV als netwerkorganisatie voor de vier jaar die volgen. Daarnaast is het OSP een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid en de start van de kwaliteitscyclus. Om vanuit gezamenlijkheid steeds op dezelfde doelstellingen te kunnen sturen en het effect op de kwaliteit van het passend onderwijs te kunnen meten, dient er een helder onderscheid te worden gemaakt tussen de belangrijkste speerpunten (strategische beleidscategorieën: denk aan basisondersteuning, samenwerking jeugdzorg en onderwijs, regionale samenwerking, thuiszitters, etc.), de bijbehorende doelstellingen en de activiteiten die worden uitgevoerd om de doelstelling te behalen. Daarbij dienen doelstellingen meetbaar te zijn, gekoppeld aan een indicator, zodat de voortgang en de resultaten gecommuniceerd, geanalyseerd en bijgesteld kunnen worden. 

De situatie vanuit de SWV’s  
Vanuit de sessies kwam naar voren dat SWV’s herkennen dat doelstellingen in het OSP in het verleden veelal ruim en talig geformuleerd zijn waardoor het monitoren van en sturen op de resultaten in de praktijk als een uitdaging wordt ervaren. Daarnaast blijken speerpunten, doelstellingen en activiteiten nogal eens door elkaar te lopen. Vanuit de ervaren uitdagingen werd de behoefte uitgesproken om te kijken hoe speerpunten, doelstellingen en activiteiten beter gescheiden kunnen worden. Ook wilden de deelnemers dieper ingaan op de vraag hoe de benoemde doelstellingen meetbaar gemaakt kunnen worden, in de formulering en middels het koppelen van een bijbehorende indicator. 

De visie vanuit POS 
POS heeft de kwaliteitscyclus van het SWV opgedeeld in drie fases die één op één aansluiten op het herziene onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs. Deze fases zijn: 1. Het analyseren en opstellen van het Ondersteuningsplan/Jaarplan (BKA1), 2. Het uitvoeren, sturen op en evalueren van (de doelen uit) het plan (BKA 2) en 3. Het evalueren, verantwoorden en bijsturen van (de doelen uit) het plan (BKA 3). Essentieel voor het functioneren van die cirkel is het uitgangspunt dat elke stap de basis is voor de volgende. Als die basis niet goed gelegd is, worden ook de vervolgstappen een uitdaging. Tijdens deze sessies van het Lerend Netwerk Passend Onderwijs lag de focus op stap 1 (BKA1), het fundament van de overige stappen in de cyclus, en specifiek op het concretiseren en meetbaar maken van de strategische doelstellingen. 

Een korte werksessie 
Na een korte uiteenzetting van de visie van POS zijn we in groepjes aan de slag gegaan om vanuit een concreet voorbeeld de uitdagingen rond het meetbaar maken van de strategie te ervaren en een eerste aanzet te geven voor een werkwijze die hierbij kan helpen. Uit de werksessie kwamen duidelijk een aantal heldere adviezen naar voren: 

 1. Formuleer de doelstellingen op een dusdanige wijze dat er een kwantitatieve indicator aan gekoppeld kan worden; 

 2. Breng een helder onderscheid aan tussen speerpunten, doelstellingen en activiteiten. Speerpunten zijn de hoofdlijnen waarop de strategie zich richt. Doelstellingen zijn de meetbare beoogde resultaten die bijdragen aan de gewenste kwaliteit van het passend onderwijs. Activiteiten zijn de acties die worden uitgevoerd om de doelstellingen te behalen; 

 3. Beperk het aantal speerpunten en vooral doelstellingen zodat er een heldere focus aangebracht kan worden in de beoogde resultaten.  

Wat nemen we mee? 
Het Lerend Netwerk Passend Onderwijs is bedoeld als een plek voor de SWV’s om met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren. De sessies over het meetbaar maken van de strategie vanuit het OSP zijn zeker in deze opzet geslaagd. Vanuit de deelnemers werd aangegeven dat het waardevol was om te zien dat alle SWV’s met dezelfde uitdagingen worstelen. Er werd daarom de behoefte uitgesproken vaker gezamenlijk op te trekken om elkaar scherp te houden en van elkaar te leren, in plaats van zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Ook werd de eerste aanzet van een aanpak in de werksessie als helpend ervaren, al bleek een half uur duidelijk te kort en bleef bovenal de behoefte aanwezig om verder te praten. POS faciliteert hier graag in door: 

 1. De contactgegevens van de deelnemers met elkaar uit te wisselen voor verder contact; 

 2. Vrijblijvend mee te denken met de uitdagingen rondom het besproken thema. 

Meer weten?  
Kon je er niet (de volledige sessie) bij zijn, maar wil je op basis van bovenstaande informatie graag verder in gesprek over het thema ‘het meetbaar maken van de strategie vanuit het OSP’? Neem dan contact op met Olof Craenen via 06-15841114 of olof.craenen@perspectiefopschool.nl of Jan van der Wolf via 06-18756999 of jan.van.der.wolf@perspectiefopschool.nl.