Perspectief op School
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen

Ons aanbod

Integraal inzicht in passend onderwijs met minimale administratieve lasten

Perspectief op School (POS) helpt met integraal inzicht in passend onderwijs. Onze modules - kwaliteit, ondersteuning, financiën en communicatie - geven antwoord op de kernvragen van elk samenwerkingsverband én sluiten naadloos aan op het onderzoekskader voor samenwerkingsverbanden van de Inspectie van het Onderwijs. Onze dienstverlening bestaat uit de combinatie van een innovatief monitoring platform en training, advies en begeleiding. Met Perspectief op School ben je in staat om verantwoording af te leggen over gemaakte keuzes, inhoudelijk het gesprek aan te gaan aan de hand van data en dashboards en om gericht keuzes te maken voor de toekomst.

Bekijk hier de meerwaarde voor SWV, schoolbesturen en scholen ▸

Antwoord op alle kernvragen met de POS modules

De POS modules - kwaliteit, ondersteuning, financiën en communicatie - geven antwoord op de kernvragen van elk samenwerkingsverband én sluiten naadloos aan op het toezichtkader voor samenwerkingsverbanden van de Inspectie van het Onderwijs.

Module kwaliteit

Met de POS module kwaliteit bepaal je de strategie en maak je deze meetbaar, uitvoerbaar en bespreekbaar. Hiermee geef je antwoord op de kwaliteitsgebieden besturing, kwaliteitszorg en ambitie (BKA) uit het onderzoekskader voor samenwerkingsverbanden van de Inspectie van het Onderwijs.

 • strategie bepalen en meetbaar maken (BKA1) – definieer je speerpunten en leg deze vast, formuleer smart-doelen en gerichte activiteiten als basis voor je ondersteunings- en jaarplan

 • strategie uitvoeren (BKA2) – werk aan een kwaliteitscultuur en volg de kwantitatieve en kwalitatieve voortgang op je plannen

 • strategie bespreekbaar maken (BKA3) – stel een overzichtelijke jaarkalender op voor cyclische dialoog en communicatie van strategisch tot operationeel niveau

Module ondersteuning

Met de POS module ondersteuning krijg je inzicht in het dekkend netwerk van voorzieningen (o.a. het ondersteuningsaanbod en de basisondersteuning), de samenwerking met (keten)partners en processen rondom toelaatbaarheid. Hiermee heb je inzicht in de resultaten passend onderwijs (RPO) uit het onderzoekskader voor samenwerkingsverbanden van de Inspectie van het Onderwijs.

 • dekkend netwerk van voorzieningen – krijg inzicht in de ondersteuningsmogelijkheden binnen de regio, de basisondersteuning en het dekkend aanbod

 • regionale samenwerking – krijg inzicht in de samenwerking met ketenpartners, sociaal domein en andere samenwerkingsverbanden

 • advisering en beoordeling toelaatbaarheid – krijg inzicht in de ondersteuningsaanvragen, extra ondersteuning, TLV’s en hun aanvraagproces

Module financiën

Met de POS module financiën geef je antwoord op de financiële vragen bij inhoudelijke plannen zoals de rechtmatige en doelmatige besteding van middelen en continuïteit. Hiermee integreer je financieel beheer en kwaliteitszorg. Van beleidsrijk begroten tot het verantwoorden van de bestede middelen.

 • rechtmatigheid – creëer inzicht in de besteding van middelen op niveau van het samenwerkingsverband, per schoolbestuur voor de GMR en school voor de MR

 • doelmatigheid – creëer inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve impact van activiteiten en de financiële die hierin zijn geïnvesteerd

 • continuïteit – laat zien dat het samenwerkingsverband gezond is en blijft

Module communicatie

Met de POS module communicatie zorg je dat stakeholders worden betrokken en goed geïnformeerd zijn. Van het bepalen en uitdragen van visie, ambities en doelen, het uitvoeren van de plannen tot de evaluatie en verantwoording over de resultaten en ingezette middelen.

 • betrekken van stakeholders bij het opstellen van plannen – creëer draagvlak door stakeholders vanaf de start te inspireren en mee te laten denken

 • communiceren van de voortgang en resultaten – houd stakeholders betrokken door helder en visueel aantrekkelijk te communiceren over de voortgang

 • verantwoording en dialoog over resultaten – bespreek en evalueer gezamenlijk met stakeholders de resultaten en maak vanuit hier plannen voor de toekomst

Onze dienstverlening

Een innovatief monitoring platform en training, advies en begeleiding

Monitoring platform

Het POS monitoring platform is innovatief en gebruiksvriendelijk. Het geeft je integraal inzicht in passend onderwijs met minimale administratieve lasten. Met de combinatie van gedegen standaarden en maatwerk heb je relevante inzichten op elk niveau, van samenwerkingsverband tot regio en schoolbestuur tot school.

Integraal inzicht

Door de verbinding van kwaliteit, ondersteuning en financiën in de POS modules krijg je integraal inzicht in passend onderwijs. Zo kan je snel en onderbouwd verantwoording afleggen over gemaakte keuzes en onderbouwde keuzes maken voor de toekomst.

Minimale administratieve lasten

Door koppelingen met bestaande systemen, zowel landelijke als van het samenwerkingsverband, verzamel je alle relevante data in één centrale bron met minimale administratieve lasten. Zo ben je minder tijd kwijt met data verzamelen en organiseren.

Altijd op maat

Door de gedegen POS standaarden te combineren met maatwerk sluiten we aan bij de situatie van jouw samenwerkingsverband. Zo zijn de inzichten relevant en herkenbaar voor de betrokkenen én behoud je diverse benchmarks voor vergelijking.

Inzicht op elk niveau

Door de slimme inrichting van het platform worden er automatisch overzichtelijke rapporten en visuele dashboards gegenereerd op elk niveau, van samenwerkingsverband tot regio en schoolbestuur tot school. Zo sluiten ze altijd aan bij het bespreekmoment en zijn ze relevant voor de aanwezigen.

Training, advies en begeleiding

De POS trainers en adviseurs hebben een hart voor het onderwijs. Met hun jarenlange ervaring helpen ze je met uiteenlopende vraagstukken over (passend) onderwijs. Van praktische trainingen in het gebruik van ons monitoring platform, tot de begeleiding van implementaties en projecten en het geven van beleidsadvies.

Gebruikerstraining

Door gebruikers vanaf dag één te laten zien wat de mogelijkheden van het POS monitoring platform zijn raken ze hier snel mee vertrouwd. Zo dragen onze praktische gebruikerstrainingen bij aan de acceptatie en de inzet van de inzichten die het monitoring platform verschaft.

Implementatie

Door onze jarenlange ervaring weten we welke stappen bijdragen aan een succesvolle implementatie, dit hebben we verwerkt in een beproefde aanpak waarmee we onze klanten helpen. Zo helpen we met een duidelijk tijdspad en stapsgewijze aanpak met een op maat implementatie.

Projectbegeleiding

Door projectbegeleiding in te zetten kan je als (kleinere) organisatie een goede inbedding van het POS monitoring platform realiseren. Zo maak je ruimte voor de creatie van begrip en draagvlak en voldoende begeleiding bij de aanvang van deze verandering terwijl je ook je reguliere werkzaamheden voortzet.

Beleidsadvies

Door onze adviseurs in te zetten om aan de voorkant mee te denken over jullie beleid haal je ervaring en relevante kennis in huis. Zo leg je een basis waarin data gedreven werken op elk niveau en met alle betrokkenen op een gedegen manier is geïntegreerd.

Contact

Wil je meer informatie of weten wat Perspectief op School voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op via 06-23267161 of stuur een e-mail naar info@perspectiefopschool.nl.

Contact opnemen ▸