Perspectief op School
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze partners
 • onze klanten
 • over ons
 • contact
 • inloggen
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze partners
 • onze klanten
 • over ons
 • contact
 • inloggen

Nieuw: de strategie en doelen van het SWV nu helder en meetbaar in POS’ functionaliteit ‘Plannen’

POS blijft zich ontwikkelen in nauwe samenwerking met haar klanten. Een resultaat hiervan is de nieuwe functionaliteit ‘Plannen’, die het mogelijk maakt om binnen het POS platform plannen vast te leggen. Door voortdurende ontwikkeling blijven onze producten en diensten naadloos aansluiten bij de behoeften van samenwerkingsverbanden (SWV’s) en de actuele landelijke ontwikkelingen in het passend onderwijs.

Het herziene toezichtkader van de Inspectie

Eén van die actuele ontwikkelingen is het herziene toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs die per 1 augustus 2021 van kracht gaat. Vooruitlopend op deze datum is het inmiddels duidelijk dat er in de toekomst meer gestuurd zal worden op de wijze waarop SWV’s zicht hebben en kunnen sturen op de kwaliteit van passend onderwijs. Er zal gestuurd gaan worden op een ontwikkelingsgerichte kwaliteitscultuur.

Kwaliteit start met een plan

Zicht op de kwaliteit van passend onderwijs start met een helder plan waarin concrete en meetbare doelstellingen zijn opgenomen. Alleen als binnen het gehele netwerk aan ketenpartners duidelijk is wat de gezamenlijke doelstellingen zijn, wat er nodig is om die te realiseren en hoe de voortgang ervan gemeten wordt, is het mogelijk om de kwaliteit van passend onderwijs te monitoren, te evalueren en bij te stellen.

Nieuwe functionaliteit ‘Plannen’

Het POS platform is nu ook dé plek om je plannen vast te leggen. Of het nu een jaar- of projectplan is. Met de nieuwe ‘Plannen’ functionaliteit kan je jouw plan daar zowel inhoudelijk als financieel vormgeven.


Een meetbaar plan

Het onderdeel ‘Plannen’ helpt je om je plan vast te leggen én om er een logische opbouw aan te geven. Je legt allereerst de speerpunten uit je ondersteuningsplan vast. Vervolgens benoem je de doelen en maak je deze meetbaar. Als laatste stap leg je de activiteiten vast die je uit wil voeren om die doelen te bereiken.

Bruikbare opbrengsten

Door je plannen binnen het POS platform vast te leggen kunnen we op basis van deze gegevens gekoppeld aan andere beschikbare data en kengetallen automatisch diverse rapporten en dashboards genereren. Zo heb je snel en overzichtelijk alles wat je nodig hebt om je plan vast te leggen, de voortgang te volgen, de resultaten te meten, hierop te sturen en je te verantwoorden.

Bijdrage door derden

Deze nieuwe functionaliteit biedt ook de mogelijkheid om derden, zoals regio’s, besturen en scholen, bij te laten dragen aan het plan van het SWV. Scholen kunnen bijvoorbeeld rondom thema’s zoals de basisondersteuning eenvoudig de middelen verantwoorden die ze van het SWV ontvangen én kunnen ze inhoudelijk laten zien hoe hun activiteiten bijdragen aan die van het SWV.

Evaluatie, dialoog en verantwoording op alle niveaus

Door SWV’s met de nieuwe functionaliteit ‘Plannen’ de mogelijkheid te bieden hun strategische plannen helder en meetbaar in POS vast te leggen, wordt het nog eenvoudiger beleidskeuzes systematisch te evalueren en te verantwoorden en bij te stellen, ook naar de toekomst. POS ondersteunt SWV’s met het monitoren van de voortgang op de doelstellingen uit de strategische plannen met datagedreven inzichten, gevisualiseerd in dashboards en automatische rapportages, die het uitgangspunt vormen voor de relevante dialoog op alle niveaus. Zo ondersteunt POS SWV’s bij het procesmatig sturen op de kwaliteit van passend onderwijs aansluitend bij het herziene toezichtkader van de Inspectie. We leggen de basis voor een ontwikkelingsgerichte kwaliteitscultuur.

Perspectief op School (POS)

In 2015 startte POS als een platform waar samenwerkingsverbanden (SWV’s) middels een digitale vragenlijst inzicht konden krijgen in de aanwezige ondersteuning in de regio en de dekking van het aanbod en de scholen online hun Schoolondersteuningsprofiel (SOP) konden genereren. In de afgelopen zes jaar heeft POS zich in nauwe samenwerking met haar klanten ontwikkelt tot hét innovatieve monitoringsplatform voor de kwaliteit van passend onderwijs en een betrouwbare partner voor strategisch advies en praktische ondersteuning bij het in de praktijk brengen van de strategische koers en het kwaliteitsbeleid.