Perspectief op School
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen
 • nieuws
 • ons aanbod
 • onze klanten
 • onze partners
 • over ons
 • contact
 • inloggen

Data uit LDOS automatisch gevisualiseerd in Perspectief op School

POS en LDOS zijn een samenwerking aangegaan waarbij de voor SWV’s relevante stuurdata uit LDOS automatisch gevisualiseerd worden in het innovatieve monitoringsplatform van POS. Dit wordt onder andere gerealiseerd in de dashboards ‘Verwijzingen naar het sbo, so, pro, vso’ en ‘Toewijzing van ondersteuning’.

De waarde van Perspectief op School 
POS helpt met integraal inzicht voor passend en inclusief onderwijs. Onze modules kwaliteit, ondersteuning, financiën en communicatie –ondersteunen elk samenwerkingsverband (SWV) bij de uitvoer van de kerntaken (RPO’s) én sluiten naadloos aan op het herziene waarderingskader voor samenwerkingsverbanden van de Inspectie van het Onderwijs (BKA’s). Met Perspectief op School ben je in staat om verantwoording af te leggen over gemaakte keuzes, inhoudelijk het gesprek aan te gaan op alle lagen binnen de organisatie (SWV, bestuur/subregio’s, scholen) aan de hand van interactieve dashboards en automatische rapportages en om gericht keuzes te maken voor de toekomst. 

De waarde van LDOS 
Met behulp van de applicatie LDOS verloopt bij SWV’s de aanvraag van arrangementen en beschikkingen. LDOS zorgt ervoor dat het proces zoals dat in de regio van toepassing is, terugkomt in de applicatie. Dit leidt ertoe dat het zowel voor de scholen, besturen als voor de medewerkers van het SWV duidelijk is wat er verwacht wordt. Het proces dat in LDOS wordt doorlopen begint bij het indienen van de aanvraag en gaat vervolgens vanuit een eventuele goedkeuring door het bestuur naar de beoordeling van de aanvraag door het SWV. Na het besluit wordt deze gecommuniceerd naar alle betrokkenen en kunnen de beschikkingen met bijbehorende brieven door iedereen worden ingezien. 

Samenwerking
Qua rapportages over de data beperkt LDOS zich tot de primaire gegevens. Voor een compleet overzicht aan rapportages, uitsplitsbaar naar school, bestuur en regio is een samenwerking aangegaan met POS. Zij genereren reeds overzichten voor het onderwijs op verschillende gebieden en doen dit ook voor de data die in LDOS wordt vastgelegd. Hiervoor is een koppeling ontwikkeld, waardoor de data van LDOS eenmaal per dag automatisch naar POS wordt overgezet. Deze data zijn geanonimiseerd en de koppeling is daarmee dus volledig AVG-bestendig. Een aantal SWV’s maakt reeds gebruik van deze koppeling en reageert enthousiast op de overzichten die gegenereerd worden. Hierdoor hebben zij op elk gewenst moment actuele informatie en kunnen hun beleid hierop afstemmen en monitoren. 

De meerwaarde van de koppeling tussen LDOS en Perspectief op School 
POS visualiseert de gegevens van LDOS automatisch in verschillende dashboards en rapportages. De dashboards van POS stellen SWV’s in staat eenvoudig analyses te maken die bijdragen aan het maken van de juiste strategische keuzes. Zo geeft het dashboard ‘Verwijzingen naar het sbo, so, pro en vso’ inzicht in de ontwikkelingen van het aantal TLV aanvragen over de verschillende jaren heen, toont het soort TLV (laag/midden/hoog) en brengt bijvoorbeeld de verdeling over leerjaren in beeld. Hetzelfde geldt voor arrangementen die worden vastgelegd in LDOS. De dashboards van POS zijn interactief en bieden de mogelijkheid eenvoudig de data op verschillende niveaus te aggregeren. Hierdoor kan een SWV snel van een analyse op SWV-niveau doorklikken naar visualisaties op bestuurs-, subregio- of schoolniveau. Daarnaast kan binnen POS gebenchmarkt worden met landelijke cijfers of met data binnen de eigen organisatie. Wat de visualisaties van POS nog krachtiger maakt is dat verschillende data gecombineerd inzichtelijk gemaakt wordt. Zo worden in het dashboard ‘Toewijzing van ondersteuning’ de gegevens vanuit LDOS gecombineerd met de data van DUO over verzilverde TLV’s. 

De gegevens vanuit LDOS worden door POS ook gebruikt voor automatische rapportages die als Word-document te downloaden zijn. Deze rapportages dienen als input voor de inhoudelijke gesprekken binnen de kwaliteitszorgcyclus. Net als de dashboards zijn de rapportages op verschillende niveaus beschikbaar en combineren zij de gegevens uit  LDOS met data uit andere bronnen zoals DUO, de thuiszittersregistratie, aanbod van ondersteuning en financiële gegevens vanuit de verantwoording. Een voorbeeld van een rapportage waarin deze gegevens samenkomen is het ‘Gespreksrapport’ op schoolniveau. Hiermee kunnen SWV’s of besturen eenvoudig het datagedreven gesprek aangaan met de scholen over de kwaliteit van het passend onderwijs. 

Samenvattend 
Met  LDOS  hebben de SWV’s een applicatie in huis waarin op eenduidige wijze de arrangementen en beschikkingen worden geregistreerd aansluitend op de werkwijze van het samenwerkingsverband. Door de koppeling met POS zijn deze gegevens nu ook eenvoudig, betrouwbaar en op visueel aantrekkelijke wijze te ontsluiten en in te zetten om te sturen op strategie en het voeren van het inhoudelijke gesprek. Met de koppeling versterken LDOS en POS dus niet alleen elkaars opbrengsten, maar ondersteunen zij de SWV’s bij het uitvoeren van de taken en het behalen van de doelstellingen.  

Meer weten? Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden!